Zajrzyj do nas TUTAJ

JEDYNKOWY
Zajrzyj tutaj
Zobaczysz... polubisz!

iDziennik

65. lecie JEDYNKI

Witaj w naszej szkole Program profilaktyki
Program profilaktyki
Szkolny program profilaktyki
Wpisany przez Zespół nauczycieli SP1   
czwartek, 14 września 2017 00:00

 profilaktyka 2012

Dobra  szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła.

Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący,

jak i poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem –

cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywaniu dojrzewającym ludziom,

jak być człowiekiem naprawdę…

 Jan Paweł II

 

1B

Szkolny program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem wychowawczym – wspomaga on proces wychowawczy chroniąc przed rozpoznanymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona ta dokonuje się zarówno poprzez pomaganie wychowankowi w przeciwstawianiu się negatywnym naciskom czy tendencjom, jak i poprzez ułatwianie mu nabywania pozytywnych umiejętności życiowych.

 

Szkolny Program Profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym wzrastają. Opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego, a także określa formę ewaluacji przeprowadzonych działań.

 

1. Podstawa prawna działań profilaktycznych

 

− Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 10 poz. 96);

 

− Rozporządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110);

 

− Konstytucja RP; Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. nr 75, poz. 468);

 

− Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593);

 

− Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 113, poz. 732);

 

− Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

 

− Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

Więcej…
 


Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 22 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy