Zajrzyj do nas TUTAJ

JEDYNKOWY
Zajrzyj tutaj
Zobaczysz... polubisz!

iDziennik

65. lecie JEDYNKI

Witaj w naszej szkole Program profilaktyki Szkolny program profilaktyki
Szkolny program profilaktyki
Wpisany przez Zespół nauczycieli SP1   
czwartek, 14 września 2017 00:00

 profilaktyka 2012

Dobra  szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła.

Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący,

jak i poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem –

cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywaniu dojrzewającym ludziom,

jak być człowiekiem naprawdę…

 Jan Paweł II

 

1B

Szkolny program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem wychowawczym – wspomaga on proces wychowawczy chroniąc przed rozpoznanymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona ta dokonuje się zarówno poprzez pomaganie wychowankowi w przeciwstawianiu się negatywnym naciskom czy tendencjom, jak i poprzez ułatwianie mu nabywania pozytywnych umiejętności życiowych.

 

Szkolny Program Profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym wzrastają. Opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego, a także określa formę ewaluacji przeprowadzonych działań.

 

1. Podstawa prawna działań profilaktycznych

 

− Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 10 poz. 96);

 

− Rozporządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110);

 

− Konstytucja RP; Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. nr 75, poz. 468);

 

− Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593);

 

− Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 113, poz. 732);

 

− Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

 

− Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

 

2. Podstawy teoretyczne programu profilaktyki

W procesie wychowania młody człowiek, prowadzony na drodze dokonywania swoich codziennych wyborów, rozwija sie i umacnia w sobie to, co czyni go coraz pełniej człowiekiem. Zadaniem profilaktyki jest więc chronić jego człowieczeństwo przed  różnymi zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Tak postrzegane działanie będzie mogło spełniać dwa główne cele:

 

– wzmacniać czynniki chroniące, z których najważniejsze to:  silna więź emocjonalna z rodzicami, motywacja do nauki, rozwijanie sfery religijnej, szacunek do norm i zasad, relacje z osobami dorosłymi oparte na zasadach zaufania i autorytetu, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów, wrażliwość społeczna, poczucie własnej wartości;

 

– eliminować czynniki ryzyka zwiększające  prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych. Najczęściej wskazywane czynniki: środowisko społeczne promujące niewłaściwe wzorce zachowań, grupa rówieśnicza przejawiająca zachowania dysfunkcyjne, normy społeczne promujące  i prowokujące takie zachowania, łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, wczesna inicjacja zachowań ryzykownych, konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie.

 

Profilaktyka, ze względu na adresatów dzieli sie na:

 

pierwszorzędową (określaną jako uprzedzającą, jej celem  jest niedopuszczenie do pojawiania się patologii społecznych poprzez szeroką edukację zdrowotną oraz pomoc w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, dzięki którym chroni dzieci i  młodzież przez zagrożeniem  niedostosowania społecznego;

 

drugorzędową (adresowaną do grup podwyższonego ryzyka i osób po inicjacji zachowań ryzykownych, której celem jest obniżenie czasu i głębokości dysfunkcji oraz wycofanie sie z ryzykownego działania, obejmuje specyficzną pracę z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami ze względu na czynniki osobowościowe, doświadczenia życiowe, warunki rodzinne, ...)

 

trzeciorzędową (polegającą na interwencji po wystąpieniu uzależnienia – ma przeciwdziałać pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwić  osobie leczonej powrót do społeczeństwa).

 

Do zadań szkoły należy podejmowanie zadań przypisanych do profilaktyki pierwszorzędowej, a w niektórych przypadkach także drugorzędowej.

 

3. Adresaci programu:

- szkoła,

 

- rodzina,

 

- społeczność lokalna,

 

- globalne środowisko kulturowo-społeczne.

 

4. Cele działań profilaktycznych w naszej szkole:

wychowanie do szacunku wobec wartości życia ludzkiego:

 

- afirmacja życia,

 

- wskazywanie sensu życia ludzkiego,

 

- pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych,

 

- promocja zdrowego stylu życia,

 

- nauczenie pracowitości,

 

- rozwijanie zdolności budowania pozytywnych i odpowiedzialnych więzi międzyosobowych;

 

- kształcenie dojrzałości emocjonalnej;

 

- nabywanie zdolności do obiektywnego analizowania zachowań własnych oraz innych ludzi;

 

- odkrywanie i respektowanie podstawowych wartości i norm moralnych.

 

 2

1. Wstępna analiza sytuacji

Tworzenie poniższego programu zostało poprzedzone wstępną diagnozą sytuacji wychowawczej.

 

Głosy nauczycieli oraz pracowników szkoły zostały odnotowane w oparciu o codzienne obserwacje, analizę sytuacji wychowawczej szkoły podczas spotkań  rad pedagogicznych  i zespołu wychowawców oraz wyniki sprawozdań  z czerwca 2009 r., które dotyczyły stopnia realizacji szkolnego planu wychowania i profilaktyki.

2. Identyfikacja problemów pojawiających się  w naszej szkole

Analiza sytuacji szkolnej pozwoliła na identyfikację  następujących problemów:

 

- coraz częstsze przypadki opuszczania przez uczniów zajęć z przyczyn nieuzasadnionych;

 

- trudności we wdrażaniu teorii na temat bezpieczeństwa i promocji postawy prozdrowotnej dzieci w życie szkolne;

 

- rzadka częstotliwość spotkań z panią pielęgniarką;

 

- brak warsztatów profilaktycznych;

 

- mało aktywna i niesystematyczna współpraca rodziców ze szkołą i wychowawcą;

 

- częsty brak jednomyślności nauczycieli w kwestiach dotyczących wychowania naszych uczniów oraz reagowania na każde przejawy niewłaściwego zachowania dzieci;

 

- brak dbałości o własne zdrowie (np. nieracjonalne żywienie, uzależnienie od Internetu, niewłaściwe gospodarowanie czasem);

 

- brak szacunku wobec drugiej osoby (wyśmiewanie, poniżanie, krytyka, wulgaryzmy);

 

- manipulowanie i presja grupy (lęk przed publicznym wyeksponowaniem własnej osoby, nieumiejętność dialogu i współpracy);

 

- słaba integracja zespołów klasowych.

3

1. Osoby odpowiedzialne za realizację programu

- dyrektor szkoły,

 

- wychowawcy klas,

 

- nauczyciele przedmiotów,

 

- pedagog szkolny,

 

- rodzice,

 

- pielęgniarka szkolna,

 

- administracja i pracownicy obsługi.

2. Treści programu

Działania profilaktyczne w naszej szkole zmierzają do wzmacniania czynników chroniących. Obejmują one uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.1. Uczniowie

- umacnianie motywacji uczniów do systematycznego zdobywania wiedzy;

 

- pomaganie uczniom w rozpoznawaniu i rozwijaniu osobistych predyspozycji;

 

- uczenie umiejętności społecznych  radzenia sobie ze stresem, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej;

 

- wspomaganie rozwoju  moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów);

 

- otwieranie uczniów na wymiar religijny życia ludzkiego;

 

- przekazywanie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych;

 

- ukazywanie wartości pracy;

2.2. Rodzice

- wspomaganie rodziców w procesie wychowania;

 

- dawanie rzetelnej wiedzy dotyczącej rodzaju zagrożeń oraz przyczyn i mechanizmów uzależnień;

 

- uczenie postaw sprzyjających prawidłowej komunikacji rodzic-dziecko;

2.3. Nauczyciele

- poszerzanie wiedzy i kompetencji wychowawczych nauczycieli;

 

- rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń;

 

- wspomaganie w procesie tworzenia i zacieśniania wzajemnych relacji wewnątrz zespołu klasowego opartych  na zasadach wzajemnego szacunku, akceptacji i prawdziwej przyjaźni;

 

- prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań.

 

  

 

Powyższy program profilaktyczny powstał w oparciu o następujące publikacje:

 

 

 

Dziewiecki M., Integralna profilaktyka w szkole, Rubikon, Kraków 2003

 

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002

 

Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006

 

Kosińska E., Zachara B., Profilaktyka pierwszorzędowa, Rubikon, Kraków 2003

 

Wojcieszek K., Szkoła ekspertów profilaktyki, w: Remedium, nr 11/2000, s. 13-14

 dzieci99oki

 

Szczegółowe zadania i działania w zakresie

 

Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego

 

na rok szkolny 2018/2019

 

5

Monitoring:

- gromadzenie na bieżąco informacji o przebiegu realizacji programu;

 

- analiza ewentualnych trudności w jego realizacji;

 

- ocena uczestników programu (uczniów, nauczycieli, rodziców).

Ewaluacja końcowa:

- zgodność efektów programu z założonymi celami;

 

- zgodność celów programu z potrzebami adresatów i środowiska;

 

- klimat szkoły na poszczególnych płaszczyznach: jakość relacji uczeń – uczeń oraz uczeń –nauczyciel, poczucie bezpieczeństwa, zaangażowanie w życie szkoły i własny rozwój, umiejętność planowania własnej pracy i czasu wolnego, sposoby radzenia sobie z trudnościami;

 

- wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli i rodziców.

 

Za ewaluację programu odpowiada nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

 

Bieżący harmonogram działań profilaktycznych, obejmujący okres roku szkolnego 2017/2018  stanowi załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki.

Do góry ▲

 
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 20 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafa